Zorg met een hart

Welke zorg bieden we

Bewoners van een woonvoorziening hebben  begeleiding (en verzorging) nodig in het dagelijks leven. De één heeft begeleiding nodig bij het douchen en aankleden. De ander heeft begeleiding nodig bij het plannen van zijn bezigheden. Passende zorg en begeleiding is belangrijk, evenals persoonlijke aandacht en het bieden van structuur.

Heart Care biedt zorg en begeleiding die op de bewoner is afgestemd binnen een situatie zoals thuis. Bewoners worden zoveel mogelijk betrokken bij bijvoorbeeld huishoudelijke taken en het bereiden van het eten. De zorg en begeleiding varieert van het helpen van het uitzoeken van kleding en begeleiden bij persoonlijke verzorging, tot praktische hulp en begeleiding om bijvoorbeeld deel te nemen aan sociale activiteiten.

Heart Care wil een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking.

Visie Heart Care

Heart Care is goed op de hoogte van, en bekend met, de beperkingen van de bewoners. Echter: deze beperkingen staan niet centraal! Heart Care gaat uit van wat de bewoner wel kan! Zowel individueel als in groepsverband.

Bij de begeleiding en zorg worden de bewoners als gelijkwaardige individuen beschouwd, ook al zijn de onderlinge verschillen in zorgbehoeften soms groot. Per bewoner wordt bekeken waar de groeimogelijkheden liggen, zodat deze maximaal kunnen worden benut. Dit alles om de bewoner zo zelfstandig mogelijk te laten wonen en volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving.

“Zo zelfstandig mogelijk te laten wonen” houdt voor Heart Care in dat gestreefd wordt naar een maximale zelfredzaamheid binnen de woonvoorziening, van koken tot het doen van de boodschappen en van het bed opmaken tot tv-kijken. In toerbeurt worden de dagelijkse huishoudelijke taken verricht.

Voorop staat dat alle bewoners zich thuis voelen; een veilige leefomgeving is een basisrecht. Net zoals iedere ouder, wil ook Heart Care dit basisrecht borgen.

Om “zich thuis te voelen” is het essentieel dat de bewoners in harmonie met elkaar (kunnen) samenleven. Hieraan dragen activiteiten en uitstapjes bij; een soort van “teambuilding” vindt plaats. Op de woongroepen organiseert het team van Heart Care 1 keer per maand het “Happy Weekend”. Tijdens zo’n weekend worden er allerlei activiteiten georganiseerd, die vaak zijn gekoppeld aan een thema.

Ook worden er individuele activiteiten met de bewoner, en zijn persoonlijk begeleider, ondernomen.

Voorbeelden van onze activiteiten: een concert bezoeken, een bioscoopje pikken, uit eten gaan, het bezoeken van thema-avonden, het houden van een dansavond, het bezoeken van een pretpark, een weekendje weg (naar Funpop bijvoorbeeld) of weg op een langere vakantie (al dan niet in het buitenland). Maar ook het organiseren van een Kerstdiner voor familieleden, het meehelpen met een Kindervakantieweek en het bouwen van een Carnavalswagen en meelopen met de Carnavalsoptocht.

Al van baby af aan staan de zogenaamde 3-rren van Reinheid, Rust en Regelmaat centraal. Aan deze “3-Ren” heeft Heart Care nadrukkelijk een 4e toegevoegd en wel de R van RESPECT.

Respect in de meest uitgebreide zin van het woord: wederzijds respect tussen team en bewoners, tussen bewoners onderling, binnen het team en alle andere partijen die er samen voor zorgen om de doelstellingen na te streven.

Een goede communicatie en voorlichting dragen bij aan het bereiken van gestelde doelen, het optimaliseren van resultaten en het (daarmee) het welzijn van onze bewoners.

Communicatie en voorlichting vindt plaats via onder andere individuele rapportages, de maandelijkse Heart Care-Nieuwsbrief, ouderevaluatie en huiskameroverleg (= bewonersvergadering).  Uiteraard is het Heart Care-team, juist vanwege de korte lijnen, altijd voor u bereikbaar.

De zorg- en begeleidingsafspraken zijn in het Zorgleefplan vastgelegd. Samen met de bewoner en zijn ouder(s)/(wettelijk) vertegenwoordiger(s) stelt de persoonlijk begeleider dit plan op. Het plan is toegesneden op de persoonlijke hulpvragen en wensen van onze bewoner.

De doelstelling van Heart Care is om, onder deskundige begeleiding, mensen met een verstandelijke beperking zo zelfstandig mogelijk te laten wonen en volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving.

Heart Care kan zorg bieden op individuele basis in de thuissituatie, zowel als aan (een groep) mensen met een verstandelijke beperking in een woonvorm (gedifferentieerd naar leeftijd en zzp-indicatie).